Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2013

Al Bano & Romina Power - Felicita ( New Version )

εν σκοτεινοίς και εν σκιά θανάτου.

Ψαλμός ΠΖ΄. 87 Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και εν νυκτί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλίνον το ους σου εις την δέησιν μου. Ότι επλήσθη κακών η ψυχή μου, και η ζωή μου τω άδη ήγγισε. Προσελογίσθην μετά των καταβαινόντων εις λάκκον, εγενήθην ωσεί άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκροίς ελεύθερος. Ωσεί τραυματίαι καθεύδοντες εν τάφω, ων ούκ εμνήσθης έτι, και αυτοί εκ της χειρός σου απώσθησαν. ΄Εθεντο με εν λάκκω κατωτάτω, εν σκοτεινοίς και εν σκιά θανάτου. Επ΄εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντας τους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ΄εμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απ΄εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτοίς. Παρεδόθην, και ούκ εξεπορευόμην· οι οφθαλμοί μου ησθένησαν από πτωχείας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μή τοις νεκροίς ποιήσεις θαυμάσια; ή ιατροί αναστήσουσι, και εξομολογήσονται σοι; Μη διηγήσεται τις εν τω τάφω το έλεος σου και την αλήθειαν σου εν τη απωλεία; Μη γνωσθήσεται εν τω σκότει τα θαυμάσι…

Θεριά οι ανθρώποι

Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν...Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν.


(Βαρναλης από το "Οι Πόνοι της Παναγίας")

Παραπότζι Live adult version

ΚΑΝΤΑΔΕΣ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΠΑΡΕ ΑΝΤΡΑ ΑΠ' ΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΠΑΡΑΠΟΤΖΙ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Kefalonia -To kalokairi mou

~ KEFALONIA ~ Essential

Ο μαθητής (Γιώργος Ζαμπέτας & Χαράλαμπος Βασιλειάδης)